Logo Ente

Deklaracja Polityki Środowiskowej

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności związanej z montażem urządzeń i systemów elektronicznych oraz wyznaczone w ENTE Sp. z o.o. znaczące aspekty środowiskowe Zarząd wyznaczył cele środowiskowe związane z ograniczeniem negatywnego wpływu substancji chemicznych na środowisko stosowanych w wyrobach, procesach wewnętrznych oraz przy współpracy z dostawcami. Aby osiągnąć cele zawarte w Polityce Środowiskowej Zarząd ENTE Sp. z o.o. zobowiązuje się do:

  • utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz zapobiegania zanieczyszczeniom
  • spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, które zostały przyjęte przez ENTE Sp. z o.o. i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych
  • podejmowania działań w zakresie zwiększania świadomości proekologicznej pracowników i dostawców
  • zapewnienia niezbędnych środków do realizacji ww. celów

Powyższe cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji oraz osób pracujących w jej imieniu, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na środowisko naturalne. Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany wdrażając, stosując i doskonaląc metody zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005, wymaganiami prawnymi i innymi, uwzględniając rygorystyczne wymagania międzynarodowego Standardu Dostaw Proekologicznych GREEN. Niniejsza Polityka Środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom organizacji, udostępniania stronom zainteresowanym oraz publicznie dostępna.

Uwagi środowiskowe stron zainteresowanych

W celu wskazania potencjału doskonalenia prosimy strony zainteresowane o przekazywanie uwag środowiskowych w sprawach dot. oddziaływania na środowisko przez ENTE Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością.

Osoba do kontaktu:

Pełnomocnik ds. ZSZ
e-mail: pzsz@ente.com.pl
tel: 32 338 22 00