Ogólne Warunki Zakupu Towarów

Ogólne warunki zakupu towarów obowiązujące w ENTE Sp. z o.o. z dnia 18.12.2017

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) mają zastosowanie do wszystkich Zamówień składanych przez ENTE na zakup Towarów i wiążą Dostawców w pełnym zakresie, chyba że Strony uzgodnią inne warunki w formie pisemnej.
   
 2. Przyjmuje się, że OWZ dołączone do Zamówienia złożonego przez ENTE Dostawcy znajdują zastosowanie do wszystkich kolejnych Zamówień złożonych przez ENTE danemu Dostawcy, bez konieczności ich powtórnego doręczania.
   
 3. Dostawca potwierdza przyjęcie Zamówienia najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez ENTE. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia nastąpić może w formie pisemnej, e-mail lub fax na adres lub numer ENTE podane w Zamówieniu. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę w terminie wyżej oznaczonym oznacza przyjęcie Zamówienia do realizacji.
   
 4. Domniemywa się, że osoba podpisująca przyjęcie Zamówienia w imieniu Dostawcy jest upoważniona do działania w jego imieniu.
   
 5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Dostawcę niniejszych OWZ.
   
 6. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych OWZ są niedopuszczalne i będą uważane za niezastrzeżone, a umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez ENTE.
   
 7. Cena netto wskazana w Zamówieniu zawiera wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT), cła, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty i opłaty poniesione przez Dostawcę podczas i w celu realizacji Zamówienia do momentu dostawy Towaru do siedziby ENTE, w tym koszty opakowania, transportu, załadunku i rozładunku.
   
 8. Termin realizacji zamówienia zostaje określony każdorazowo w zamówieniu.
   
 9. Dostawca powiadomi ENTE w przypadku wystąpienia wyrobu niezgodnego z wymaganiami oraz uzgodni zasady dotyczące dostawy takich wyrobów (ilości, oznakowania, itp.). Dostawca zobowiązuje się do powiadomienia ENTE o planowanych i/lub dokonanych zmianach w dostarczanym wyrobie /procesie. Dostawca ma obowiązek wdrażania wszelkich niezbędnych zmian w specyfikacjach, rysunkach, wymaganiach dotyczących realizowanego przez siebie procesu, wynikiem którego jest wyrób dostarczany do ENTE, łącznie z identyfikacją tych zmian.
   
 10. Dostawca gwarantuje, że posiada odpowiednio wykwalifikowany personel, zdolny zapewnić wymaganą jakość i zgodność z określonymi wymaganiami ENTE. W przypadku realizacji procesów specjalnych ENTE może przekazać dodatkowe wymagania dotyczące sposobu realizacji i zatwierdzenia tych procesów przez ENTE lub jej klienta.
   
 11. Dostawy Towaru przyjmowane są w siedzibie ENTE w godzinach otwarcia magazynu, tj. 7.00-16.00. Dopuszcza się możliwość przyjęcia dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy ENTE i Dostawcą. W przypadku innego miejsca dostawy niż siedziba ENTE zostanie to wyszczególnione na Zamówieniu
   
 12. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania terminu dostawy. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie poniesione przez ENTE szkody, jak również wszelkie utracone korzyści w związku z niedochowaniem terminu dostawy. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ENTE o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towaru. Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostały wskazane w Zamówieniu, lub uzgodnione z ENTE na piśmie (harmonogram dostaw). W przypadku zmiany harmonogramu dostaw przez Dostawcę jest on komunikowany do ENTE i musi zostać przez niego potwierdzony.
   
 13. W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji Zamówienia, o co najmniej 5 dni roboczych lub w przypadku dostarczenia przez Dostawcę towaru niezgodnego z Zamówieniem ENTE uprawniona będzie do odstąpienia od Zamówienia bez odrębnego wezwania w terminie 21 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Zamówienia.
   
 14. W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji Zamówienia o co najmniej 5 dni roboczych lub w przypadku dostarczenia przez Dostawcę Towaru niezgodnego z Zamówieniem ENTE uprawnione będzie do powierzenia wykonania Zamówienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.
   
 15. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na ENTE z chwilą potwierdzenia dostawy Towarów.
   
 16. Termin płatności zostaje każdorazowo określony w Zamówieniu i liczony jest od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby ENTE. Podstawą wystawienia faktury VAT oraz warunkiem jej płatności jest potwierdzenie przez ENTE dostawy kompletnego i nieuszkodzonego Towaru do siedziby ENTE.
   
 17. Na dokumencie dostawy oraz innych dokumentach związanych z realizacją Zamówienia, w szczególności takich jak: faktury Dostawca zobowiązany jest umieścić numer Zamówienia ENTE.
   
 18. Kontrola ilościowa dostarczonego Towaru oraz jego stanu po transporcie odbywa się w ciągu 7 dni roboczych po jego dostarczeniu do siedziby ENTE. W przypadku, gdy ilość towaru nie będzie zgodna z Zamówieniem i dokumentami dostarczonymi przez Dostawcę lub gdy dostarczony Towar będzie uszkodzony, ENTE sporządzi protokół odchyleń dostawy i poinformuje o tym Dostawcę faksem lub droga mailową. Dostawca zobowiązany jest wówczas w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia niezgodności przez ENTE na własny koszt wymienić wadliwy towar na nowy, wolny od wad i uzupełnić dostawę o brakujący Towar.
   
 19. Zobowiązanie ENTE do skontrolowania dostarczonych Towarów ogranicza się do kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości. Każda kontrola i zgłoszenie wad przez ENTE w okresie gwarancji lub rękojmi będzie uważane za złożone w terminie; ENTE nie jest związana żadnym terminem zawiadomienia Dostawcy o wadzie.
   
 20. Dostawca udziela dwuletniej gwarancji na Towar. Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy Towaru do siedziby ENTE.
   
 21. Jeżeli Zamówienie ENTE określa zamawiany komponent jako kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa wyrobu finalnego ENTE, Dostawca jest zobowiązany zapewnić warunki wytwarzania i/lub dokumenty jakościowe gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania komponentu.
   
 22. Dostawca gwarantuje, że parametry techniczne i wydajnościowe dostarczonego Towaru są zgodne z wymogami określonym w Zamówieniu. Wraz z dostawą Towaru Dostawca zobowiązany jest dostarczyć także wszelką dokumentację techniczną i certyfikaty wymagane dla wprowadzenia Towarów na rynek, w tym rynek polski lub odsprzedaży Towarów na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne dokumenty określone w Zamówieniu, np. świadectwo 3.1 wg EN 10204:2004. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu zobowiązania przez Dostawcę,
   
 23. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się dokonywać naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady przez ENTE. W przypadku, gdy Towar był już dwukrotnie naprawiany Dostawca zobowiązany jest w ramach gwarancji wymienić Towar na nowy, wolny od wad.
   
 24. Jeżeli Dostawca nie usunie wady Towaru lub nie dokona wymiany Towaru na nowy, wolny od wad w terminie, o którym mowa powyżej, ENTE jest uprawniona do usunięcia wady we własnym zakresie lub powierzenia jej usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy, bez uszczerbku dla uprawnień ENTE wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia przez Dostawcę ENTE ma prawo obciążyć Dostawcę następującymi karami:
   
 25. w przypadku opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu określonego i potwierdzonego przez Dostawcę z Zamówieniu – w wysokości 1% wartości Zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia;
   
 26. W przypadku opóźnienia w naprawie lub wymianie Towaru w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1 % wartości Towaru objętego zgłoszeniem za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia;
   
 27. W przypadku odstąpienia przez ENTE od Zamówienia z przyczyn niezależnych od ENTE, ENTE ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 25 % wartości Zamówienia.
   
 28. ENTE uprawniona jest do żądania od Dostawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
   
 29. ENTE uprawnione jest do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych w zakresie procesów związanych z realizacją zlecenia, w tym w szczególności walidacji procesów/ kontroli pierwszej sztuki. Prawo weryfikacji dotyczy również klientów ENTE. ENTE może dodatkowo przekazywać (poza niniejszym zamówieniem) wymagania dotyczące zatwierdzania wyrobów i usług/ metod realizacji procesów/ wyposażenia/ zasad zwalniania wyrobów i usług/ kompetencji, w tym wymaganych kwalifikacji osób.
   
 30. ENTE uprawnione jest do kontrolowania procesu realizacji swoich zamówień w siedzibie dostawcy lub jego podwykonawcy (również w formie auditu w uzgodnionym terminie) oraz zastrzega sobie prawo do dostępu do wszystkich uzgodnień związanych z zamówieniem oraz do wszystkich zapisów związanych z jego realizacją. Prawo dostępu dotyczy również klientów ENTE oraz zewnętrznych organów kontrolujących.
   
 31. Przeniesienie praw i obowiązków Dostawcy oraz cesja należności ENTE wynikających z Zamówienia, wymagają pisemnej zgody ENTE pod rygorem nieważności. Dostawca zobowiązuje się do przekazywania wymagań (w tym w szczególności jakościowych) ENTE dotyczących danego zlecenia swoim dostawcom w całym łańcuchu dostaw.
   
 32. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWZ zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny.
   
 33. Wszelkie spory związane z Zamówieniem rozstrzyga sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę ENTE.