Polityka Ochrony Danych

Wstęp

Serwis www.ente.com.pl zbiera dane z logów systemowych (dane przekazane na serwer przez komputer podczas połączenia z serwisem, takie jak adres IP). Na podstawie informacji pochodzących z logów systemowych generowane są statystyki serwisu. Dane z logów systemowych są wykorzystywane w celach technicznych i nie są udostępniane innym podmiotom. Pliki cookies są wykorzystywane w celu poprawnego funkcjonowania niektórych funkcjonalności serwisu.

 

Użytkownik może wyłączyć mechanizm obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, a także usunąć z komputera pliki cookies generowane przez serwis. Dane zbierane za pomocą formularzy za pośrednictwem strony ente.com.pl są wykorzystywane do celów marketingowych przez ENTE Sp. z o.o. i nie są przekazywane firmom i osobom trzecim.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych – ENTE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gaudiego 7, 44- 100 Gliwice, podanych przeze mnie danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia przez ENTE Sp. z o.o. wyjaśnień związanych z moim zapytaniem.

 

Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na w/w zapytanie. Wyrażona przeze mnie zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) oraz może być wycofana w dowolnym czasie co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody a po jej odwołaniu mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa, lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ENTE Sp. z o.o. roszczeń.

 

Przysługują mi następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania); prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz nie zostaną przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

 

Zdaję sobie sprawę z tego, iż podane przez mnie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora Danych, tj. COIG S.A.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: ente@ente.com.pl, tel. +48 32 33 28 321 lub pisemnie na adres: ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ENTE Sp. z o.o.

Dot. przedstawicieli, pracowników oraz innych osób wskazanych do kontaktów i realizacji umowy przez pracodawcę

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, jest: ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe Ente Sp. z o.o. pozyskała od podmiotu, na rzecz którego świadczy Pani/Pan pracę.
   
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mailowy).
   
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) w celu:
  • realizacji umowy, weryfikacji prawidłowości wykonania umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń,
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń,
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych,
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności.
    
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji umowy, do której dane osobowe zostały zebrane, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, z uwagi na obowiązki archiwizacyjne Administratora, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym oraz innym podmiotom i organom, z którymi współpracuje ENTE Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy oraz na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.
   
 9. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
   
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu, rozpoczęcia prac związanych z realizacją umowy.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Osoba, która złoży żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez ENTE Sp. z o.o.

Dot. osób fizycznych w tym prowadzących samodzielną działalność gospodarczą od których bezpośrednio uzyskano dane osobowe
 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, jest: ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE) (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w celu wykonywania przez administratora umowy a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE).
    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) w celu:
  • realizacji umowy, weryfikacji prawidłowości wykonania umowy, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń,
  • obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń,
  • przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych,
  • windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności.
    
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji umowy, do której dane osobowe zostały zebrane, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, z uwagi na obowiązki archiwizacyjne Administratora, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym oraz innym podmiotom i organom, z którymi współpracuje ENTE Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem umowy oraz na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.
   
 8. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
   
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
   
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu, rozpoczęcia prac związanych z realizacją umowy.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Osoba, która złoży żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.